Obchodní podmínky

Zhotovitele: ADVANPURE CZ-SK s.r.o.
se sídlem Kosmonosy, Boleslavská 902, okres Mladá Boleslav
IČ: 498 27 847
zast. Michalem Fleischhansem, jednatelem
společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 263811
(dále jen „ zhotovitel“)

Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „OZ“). Veškerá vzájemná práva a závazky se řídí zejména ustanoveními §2586 až §2635 OZ, a dalšími souvisejícími ustanoveními OZ, které souvisí s těmito obchodními podmínkami a prováděním díla, pokud nejsou upravena odchylně rámcovou smlouvou v případech, kde se lze odchýlit od dispozitivních ustanovení OZ a jinak se řídí kogentními ustanoveními OZ, která dopadají na tento smluvní vztah založený všeobecnými obchodními podmínkami.
Zhotovitel je společnost zabývající se dlouhodobě na českém trhu diagnostikou a měřením emisí v automobilovém průmyslu. S tím souvisí i nová oblast a to čištění filtrů částic dieselových motorů, kdy v této oblasti zhotovitel získal zastoupení společnosti ADVANPURE GmbH pro Českou a Slovenskou republiku, která vyvinula efektivní technologii čištění filtrů částic protisměrným způsobem.
Objednatel provádí servis a opravy osobních a nákladních vozidel a má zájem vstoupit souhlasem s těmito obchodními podmínkami do dealerské sítě servisů nabízejících svým zákazníkům provedení čištění filtrů částic (DPF / FAP) a stát se jedním z dealerů v této obchodní síti po celé České a Slovenské republice.
Obě strany se proto zavazují ke vzájemné spolupráci v oblasti profesionálního čištění filtrů částic.

I.

1.1. Předmětem těchto obchodních podmínek je závazek zhotovitele na základě jednotlivých objednávek objednatele zajistit pro objednatele (a tedy pro zákazníka objednatele) kompletní službu čištění filtrů částic (DPF / FAP) v osobních a nákladních vozidlech zákazníků objednatele jako servisu a to za sjednanou cenu.

II.

2.1. K vzájemné spolupráci dojde na základě objednávky objednatele u zhotovitele, kterou provede objednatel přes objednávkový formulář na internetových stránkách zhotovitele www.advanpure.cz. Po obdržení objednávky zhotovitel potvrdí objednávku zasláním zprávy na e-mail objednatele uvedený v objednávce v době do 24 hodin od objednání a tímto potvrzením objednávky (akceptací zhotovitele) je uzavřena vzájemná spolupráce. V potvrzení objednávky bude uvedeno číslo zakázky, pod kterým bude objednatel dostávat pravidelně zprávy o stavu objednávky. V případě, že zhotovitel nepotvrdí objednávku, není závazná spolupráce uzavřena a zhotovitel není povinen provést objednanou službu.

2.2. Předmětem obchodních podmínek je zajištění čištění filtrů částic technologií ADVANPURE, a to v následujícím rozsahu poskytovaných služeb. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění vzájemné spolupráce provést pro objednatele:

  • vyzvednutí zabaleného a číslem zakázky označeného výfuku
  • odvoz výfuku označeného číslem zakázky přepravní firmou k provedení čištění
  • dovoz výfuku po provedeném vyčištění filtru části zpět k objednateli.

2.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění předmětu obchodních podmínek zpravidla do 3 dnů od vyzvednutí výfuku u objednatele s tím, že termín se může prodloužit v závislosti na přepravní firmě a dalších okolnostech. O průběhu zakázky a čase dodání vyčištěného filtru bude objednatel vyrozumíván pravidelnými zprávami o stavu zakázky na jeho e-mail.

III. Práva a povinnosti objednatele

3.1. Objednatel je povinen při objednání čištění dle těchto obchodních podmínek provést tyto úkony:

  • demontáž výfuku z vozidla
  • zabalení výfuku a označení číslem zakázky, které obdrží od zhotovitele

3.2. Objednatel je povinen dodržovat postupy, které jsou dané zhotovitelem pro provádění kontroly a servisu vozidel a zjištění a doporučení pro provedení čištění filtru částic u konkrétního vozidla. Tyto technické postupy jsou součástí webových stránek zhotovitele na www.advanpure.cz a objednatel prohlašuje, že se s nimi seznámil a zavazuje se je dodržovat pro případ plnění vzájemné spolupráce.

3.3. Po dokončení předmětu zakázky (po provedení vyčištění filtru) a jeho vrácení objednateli je objednatel povinen, po namontování výfuku na vozidlo, provést kontrolní diagnostiku vozidla a zachovat protokol o naměřených hodnotách dle postupu daného zhotovitelem, který je také přístupný na webových stránkách zhotovitele na www.advanpure.cz a objednatel prohlašuje, že se s tímto postupem kontrolní diagnostiky seznámil a zavazuje se jej dodržovat pro případ plnění vzájemné spolupráce.

3.4. Objednatel dále souhlasí s tím, že zhotovitel je oprávněn uplatnit k výfuku vozidla, u kterého zajišťuje provedení čištění, zadržovací právo dle §1395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a to až do doby úplného zaplacení ceny zakázky.

IV. Práva a povinnosti zhotovitele

4.1. Zhotovitel poskytne dle této smlouvy objednateli technické nebo technologické postupy pro kontrolu vozidla a zjištění doporučení k vyčištění filtru částic a dále postupy k provedení kontrolní diagnostiky po dokončení vyčištěného filtru částic.

4.2. Zhotovitel garantuje vyčištění filtru zpět na 95% účinnost v případě, že je před provedením čištění filtr plně funkční.

4.3. Zhotovitel je dle dohody s objednatelem oprávněn uplatnit k výfuku vozidla, u kterého zajišťuje provedení čištění, zadržovací právo dle §1395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a to až do doby úplného zaplacení ceny zakázky ze strany objednatele dle uzavřené smlouvy.

V. Cena za provedení služby

5.1. Cena za zajištění čištění filtru je stanovena ceníkem, který je přiložen k obchodním podmínkám. Součástí ceny není doprava výfuku od objednatele a zpět k objednateli. Cena dopravy se mění v závislosti na typu dopravy (dle váhy přepravované zásilky) a může být i vyšší než je uvedena v ceníku, zhotovitel je proto oprávněn v případě navýšené ceny přepravy tuto vyúčtovat objednateli nad rámec předběžné ceny.

5.2. K cenám bude připočteno DPH dle platné a účinné právní úpravy k datu zdanitelného plnění.

VI.Platební podmínky

6.1. Zhotovitel vystaví fakturu na cenu dle ceníku ihned po potvrzení objednávky objednatele. Cena bude zaplacena objednatelem na základě fakturace zhotovitele a to v termínu splatnosti uvedeném na faktuře. Do doby úplného zaplacení ceny má zhotovitel právo ponechat si ve svém držení výfuk určený k vyčištění.

VII. Odpovědnost za vady a nadstandardní záruka

7.1. Zhotovitel odpovídá za provedení zakázky v souladu s těmito obchodními podmínkami a dle z.č. 89/2012 Sb.

7.2. Jakmile objednatel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu zhotoviteli, aby vada mohla být přezkoumána. Vytkl-li objednatel vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou objednatel nemůže vadný předmět užívat. Podmínkou pro vznik odpovědnosti zhotovitele za vady vyčištění filtru je to, že objednatel provede všechny úkony a postupy (kontrolní diagnostiky) stanovené zhotovitelem a to dle příloh k těmto obchodním podmínkám, ke kterým se objednatel zavázal podpisem této smlouvy.

7.3. Zhotovitel garantuje vyčištění filtru zpět na 95% účinnost, pokud je před čištěním filtr opravdu plně funkční. V případě zjištění, že filtr funkční není a tedy není možné provést jeho vyčištění na 95% účinnost, je zhotovitel oprávněn odeslat filtr spolu s protokolem o zjištění závady funkčnosti filtru zpět objednateli. Náklady za dopravu filtru je v takovém případě povinen hradit objednatel, nehradí však cenu čištění.

7.4. Zhotovitel poskytuje v případě zájmu objednatele nebo jeho zákazníka nadstandardní záruku na filtr, kterou zhotovitel zaručuje životnost vyčištěného filtru provozovaného v bezvadném vozidle v délce 3 roky nebo 100.000 najetých kilometrů ode dne namontování vyčištěného filtru zpět do vozidla. Podmínkou poskytnutí takové záruky je prokázání, že vozidlo je užíváno v souladu s nařízením výrobce (dle manuálu) a je provedena u vozidla kompletní kontrolní diagnostika při vrácení vozidla s vyčištěným filtrem dle postupů daných zhotovitelem dle těchto obchodních. V případě zájmu zákazníka o tuto nadstandardní záruku musí objednatel zákazníkovi předat “protokol prodloužené záruky”, který obsahuje výsledky z diagnostických měření, provedených bezprostředně po instalaci vyčištěného filtru. Za tyto služby může objednatel zákazníkovi účtovat další poplatky. Protokol prodloužené záruky je ke stažení na www.Advanpure.cz v klientské zóně.

7.5. V případě reklamace filtru musí objednatel (jeho zákazník) doložit vyplněný “reklamační protokol”, který je uveden na stránkách www.Advanpure.cz. Jelikož k vyplnění reklamačního protokolu je nutné provedení diagnostických měření v servisu, která mohou být servisem dále zpoplatněná, zavazuje se zhotovitel proplatit tyto práce objednatele v rámci vyřízení kladné reklamace a to do výše maximálně 3.000,-Kč bez DPH. V případě nevyhovění reklamaci, přechází náklady za diagnostiku na zákazníka a ten je povinen je uhradit objednateli.

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1 Změnit nebo doplnit obchodní podmínky může zhotovitel pouze po předchozím upozornění objednatele.

8.2. Objednávkou objednatel prohlašuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

8.3. Vztahy mezi spolupracujícími stranami výslovně v těchto obchodních podmínkách neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s preambulí těchto obchodních podmínek.